Staff

Staff Name List – Academic [2018]

1 Mr.W.B.Piyathissa 02 Mrs. Y.N.Rathnayaka 03 Mrs.D.Danthanarayana
04 05 Mrs.O.L.M.S.S.Perera 06 Mrs. S.A.K.Senadeera
07 Mr.Janath Mathagadeera 08 Mr.P.H.S.Mangala 09 Mrs. D.N.D.Samarasingha
10 Mrs.M.H.Liyanage 11 12 Mrs. H.G.T.Malkanthi
13 14 Mrs.W.I.S.Alwis 15 Mrs. M.K.S. Kalyani
16 Mrs.M.H.Premawathi 17 Mrs.H.A.Kusumawathi 18 Mr H.P.Mahinda
19 20 Mrs. S.Jayawickrama 21 Mrs.H.R.Priyadarshani
22 Mrs.C.Wickramasingha 23 Mrs.W.M.P.U.Nishanthi 24 Mrs. M.A.K.Priyanka
25 Mr.U.T.Gamage 26 Mr.M.N.Mathagadeera 27
28 Mrs.I.G.Chandani 29 Mrs.H.T.C.Subodhini 30 Mrs.M.G.Padmini
31 Mrs.K.G.Nandani 32 Mr.S.A.Punyasiri 33
34 Mrs.H.R.Samarawickrama 35 Mr.W.K.I.U.Wijerathna 36 Mrs.S.Madanayaka
37 38 Mrs.L.Wickramarachchi 39 Mrs.B.D.Weerasingha
40 Mrs.A.W.G.D.Nilmini 41 Mr.S.K.Hettige 42 Mrs. L.R. Bandara
43 Mrs. W.Ilangamage 44 Mrs.N.W.G.L.M.Dias 45 Mrs.H.A.D.Damayanthi
46 Mr.H.G.Keerthi Dharmapriya 47 Mrs.G.G.Anula 48 K.L.Anura Abewickrama
49 Mrs.M.U.Musammil 50 Mrs.U.I.Shanthi 51 Mrs.R.Ishwari
52 Mrs.P.H.S.P.Warnasuriya 53 Mrs.W.H.P.Sarathchandra 54 Mr.R.P.S.M.sugunawardana
55 Mr.W.Ranathunga 56 Mrs.R.D.S.Priyadarshani 57 Mr.H.M.C.K.Herath
58 Mrs.H.K.C.K.Thilakarathna 59 Mr. Mrs. H.K.G.W.Kumari 60 Mrs. C. Danthanarayana
61 Mr.D.G.A.Thilakasiri 62 Mrs. R.A.Subashini 63 Mrs.H.H.G.C.Priyadarshani
64 Mrs.A.A.D.Chandima 65 Mrs.C.N.H.Liyanage 66 Mr.K.H.M.T.B.Thilakarathna
67 Mr.Jayalath 68 Mr.M.A.U.Kumara 69 Mrs.S.Siriyawathi
70 Mr.B.G.Ranjith 71 Mrs.L.P.S.E.Nilmini 72 Ms.R.Rubasingha
73 Mrs.J.M.A.J.Bandara 74 Mrs.R.M.Buddhakorala 75 Mrs.M.M.A.N.R.Perera
76 Mrs.W.K.Nishanthi 77 Mr.J.M.L.K.Jayawardena 78 Mrs.H.H.P.Nirmala
79 Mrs. M.S.F.Risla 80 Mr.C.Jayasingha 81 Mrs.M.C.Gunasekara
82 Ms.S.Kithulgoda 83 Mrs.N.R.Kuruppuarachchi 84 Mrs.T.K.Gajanayaka
85 Mrs.C.D.Samarasingha 86 Mr.A.P.L.Chandimal 87 Mrs.W.T.N.Kumari
88 Mr.D.D.Wijesiri 89 Mrs.M.P.Ranathunga 90 Mrs.W.H.G.C.Kumari
91 92 Mrs.G.S.K.Abekon 93 Mrs.R.P.Edirisuriya
94 95 Mr.S.Sadeep 96 Mr.M.M.K.D.Basnayaka
97 Ms.A.V.G.Sandamali 98 Mrs.M.G.Priyadarshani 99 Mrs.B.M.S.D.Balasooriya
100 101 Mrs.D.H.L.Gunawardana 102 Mr.M.C.Gunasekara
103 Mrs.T.S.P.Amarasekara 104 Ms.M.G.L.Nadeeka 105 Mrs.P.P.N.Priyanthi
106 Mrs.K.S.P.Yapa 107 Mr.M.A.S.R.Munasingha 108 Mrs.H.H.U.Keerthilatha
109 Mrs.H.G.Sunethra 110 Mr.K.H.C.Pradeep 111 Mrs.W.A.Kusumalatha
112 Mr.A.G.R.S.Madushan 113 Mrs.A.Shanthi 114 Mrs.B.A.K.D.Perera
115 Mr.T.L.Dayashantha 116 Rev.Baragama Ariyadamma 117 Mrs.L.P.Paranagama
118 Mrs.U.N.Vidulamani 119 Mrs.R.M.Hettiarachchi 120 MS.H.W.S.Subani
121 Mr.W.M.A.D.Lakmal 122 Mrs.I.L.A.Gamage 123 Mrs.V.M.D.S.Siriwardana
124 Mrs.T.I.Devanarayana 125 Mrs.A.W.P.W.Dilanthi 126 Mr.K.K.A.Rathnasiri
127 Mrs.D.D.Gallage 128 Mr.J.Jayawardana 129 Mrs.P.Abewardana
130 Mrs.I.N.S.Dahanayaka 131 Mrs.S.B.Lalitha 132 Mr.A.M.K.Nimal
133 Mrs.A.B.Shriyani 134 Mr.H.K.Dilip Kumara 135 Mrs.W.G.A.Prabodani
136 Mr.P.N.Weerasiri 137 Mrs.W.C.R.Siriwardana 138 Ms.Nadeera Subashini
139 Mrs.G.S.S.Sapumohotti 140 Mr.K.W.Suraj Nilushan 141 Mrs.V.M.Piyuma Siriwardana
142 Ms.S.S.Alahakon 143 Mr.R.M.P.P.Herath 144 Mr.N.D.C.Aruna Shantha
145 Mrs.M.Dayani 146 Mrs.Samanthi Jayalath 147 Mr.L.K.Weerasena
148 Mr.A.G.Sarath 149 Mr.Pradeep Hettiarachchi 150 Mr.H.A.G.Wimalasiri
151 Mr.H.A.S.M.Amarapala 152 Mrs.N.K.A.S.Jinadari 153 Mrs.K.P.Ranjani
154 Mrs.W.S.Sanjeewani 155 156