Message of the Principal

තොමසු නැණ පියස

2021 අප්‍රේල් 29 දින සිට ආරම්භ වන නිවාඩු කාලීන විශේෂ අධ්‍යයන වැඩසටහන

ආදරණීය තොමසු පුතණුවනි, වර්තමානයේ සමස්ත පාසල් ප්‍රජාවම මුහුණ දෙන අවාසනාවන්ත කාල වකවානුව හේතුවෙන් සිසු දරුවන් වන ඔබ සියළු දෙනාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල වෙමින් පවතී. එබැවින් ඔබගේ ආදරණීය ගුරු භවතුන් ඔබ වෙනුවෙන් 2021 මැයි 04 දින සිට Zoom ඔස්සේ සිදුකරනු ලබන අධ්‍යයන වැඩසටහන වෙතට ඹබගේ පන්තිභාර ගූරැ භවතූන් හරහා Online කාලසටහන් ලබා ගනිමින් සම්බන්ධ වී ඔබට මගහැරී ඇති පාඩම් කටයුතු සම්පුර්ණ කර ගනිමින් අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙන් ඉතා ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. [eLearning- 6/7/8/9/11 කාලසටහන මෙතනින් ලබා ගන්න]

තොමසු නැණ පියස

Mr. W. B. Piyathissa

Principal

As the deputy principal of extra curricular activities of St.Thomas College, Matara, I am delighted to send this message for the official web site of our school. Being one of the leading school in our country St.Thomas college has gifted well educated and well deciplined worthy citizens to the country as the school motto “Perseverando Vinces” suggests. The web site will opportune the world to open the windows of the past, present and future of the institution. I wish all of you the very best in your future endeavors.

Mrs. Shirani Balasooriya

Deputy Principal

Extra Curricular Activities

I am glad to issue this congratulating message on the occasion of celebrating 173 rd anniversary of St.Thomas College, Matara, which speaks the volume of a long standing history among the few prominent schools in Sri Lanka. The great prelate priest venerable Madihe Pangnaseehe Thero. The most prominent pundit Kumarathunga Munidhasa were the two of the remarkable products of this school. Apart from that this school caters to the needs of children embracing other experts such as sports and easthetic fields. Sometimes I am happy to appreciate the commitment of administration and the staff to enhance the skills of the school to face all these challenges in confidence.

Mr. J.Jayawardana

Deputy Principal

Finance

The St.Thomas college of Matara is an endeavor to provide education and to spread the light of awareness. Our main emphasis physical, moral, intellectual and spiritual development of a child to the fullest possible extent. We are training children in such a way that they should learn to opportion their time and energy to the greatest advantage. I wish all the best for the development of the school in all aspects as a bright star in the sky.

Mr. A.M.K.Nimal

Primary Principal

St. Thomas College is a wonderful place for students from diverse backgrounds to grow educationally, get involved, and have a meaningful high school experience. In every way that schools are measured, whether it is academically, in the fine and performing arts, or athletically, Carmel High School excels.bOur course offerings, co- and extra-curricular offerings are second to none. We strive to create an environment where each and every student is given the attention necessary to achieve his/her individual success.

Mr. D. Shantha

Deputy Principal

Administration Development

About School

St.Thomas’ College Matara is a government school for boys in Matara, Sri Lanka which is located in the heart of Matara city. The College was initially founded as a private Anglican school by Christian Missionary Society of England (founded by one of the first Anglican Missionaries in Sri Lanka, Rev. Fr. N. J. Ondatjee) in Wellamadama, Dondra, Sri Lanka in 1844. It presently consists of well over 4000 student population catering the needs of children studying from primary level to secondary level education by a well experienced and qualified teachers of 200 at present.St.Thomas’ College Matara is a government school for boys in Matara, Sri Lanka which is located in the heart of Matara city. The College was initially founded as a private Anglican school by Christian Missionary Society of England (founded by one of the first Anglican Missionaries in Sri Lanka, Rev. Fr. N. J. Ondatjee) in Wellamadama, Dondra, Sri Lanka in 1844. It presently consists of well over 4000 student population catering the needs of children studying from primary level to secondary level education by a well experienced and qualified teachers of 200 at present.

OUR VISION

Gifting of an excellent Thomian to the nation and the universe.Gifting of an excellent Thomian to the nation and the universe.

 

OUR MISSION

Creating a perfect individual, well-equipped with knowledge, attitudes and skills, who can face the challenging situations with confidenceCreating a perfect individual, well-equipped with knowledge, attitudes and skills, who can face the challenging situations with confidence

Objectives of the School…

  1. Providing equal educational opportunities for all students.Providing equal educational opportunities for all students.
  2. Providing encouragement and secure locality for all students through implementation of well-organised educational programme.
  3. Building up of self confidence in all students in order to promote their achievement levels by developing their potential.
  4. Developing and implementing a conducive family environment within the school premises.

History

An Old Photo of ST. Thomas College  Matara

Former Principals of the School

Rev. J. S. Lyle

Rev. A. Dias Abeysinghe

Rev. F. D. Edirisinghe

J. W. Bultjens

R. C. Reginold

L. A. Arndt

S. J. Gunasekeram

J. C. Handy

M. S. Soloman

Rev. R. V. L. Pereira

J. E. M. Fernando

K. B. Jayasuriya

E.A.L.W.Samarasingha

B. G. Sisira

Ratnasiri Suraweera

Crest & Anthem

Anthem

Latest News

11 Mejor “Socios” Sitio de citas Opciones â € ”(100 por ciento De cortesía Pruebas)

La definición de “amantes sitio web de citas” puede parecer que un oxímoron para algunos individuos, sin embargo proporcionando la posibilidad de interactuar socialmente con otros socios hacer amigos que[…]

Read more

DateHookup: A Laid-back Dating Site & Forum Attracts Singles From Around the World

The Short variation: When matchmaking web pages restrict interaction to settled members only, many singles look for stress in place of dates. Free members see appealing go out leads without having to be able[…]

Read more

auf der Suche nach Wow ein Date ? Das Telefon oft hilft .

Sie wirklich mögen wahrscheinlich eine Dame, die Sie über ein Online dating für lesben internet site, und du müssen wow ihr. Aber erzeugen eine Strategie nie nur gewesen der stark[…]

Read more

Contact us